Hyfforddi a Therapi Byr

Mae fy hyfforddiant a therapi yn darparu canlyniadau ar gyfer pobl sydd am lwyddiant a hapusrwydd yn eu bywydau, personol a / neu broffesiynol.

Gan ddefnyddio technegau pwerus, rwy’n gweithio ar lefel ddwfn er mwyn eich galluogi i –

 • canolbwyntio ar yr hyn sydd mewn gwirionedd yn bwysig i chi a’r nod rydych chi wir ei eisiau
 • dileu’r blociau a’r cyfyngiadau sy’n eich dal yn ôl
 • cyflawni canlyniadau parhaol

Rwy’n cynnig y cyfuniad o brofiad a sgiliau proffesiynol a all eich helpu i ddod o hyd i ffordd iach o fyw ac i godi uwchlaw heriau bywyd.

 • Dileu credoau a strategaethau sy’n eich cyfyngu a’ch rhwystro rhag cyflawni eich llawn photensial

  Datblygu a chreu ymddygiadau a strategaethau newydd sy’n seiliedig ar gredoau grymus – rhai sy’n canolbwyntio’n gyfan gwbl ar gael bywyd gwell, naill ai yn y cartref, yn y gwaith neu ar y cae chwarae.

 • Gwella’ch cyfathrebu

  Fel bod gennych chi berthynas bersonol fwy cyflawn â phobl eraill a mwy effeithiol yn y gwaith.

 • Mabwysiadu meddylfryd sy’n canolbwyntio ar gôl a ddatrysiad

  I ddysgu model o feddwl a datblygu meddylfryd cryf a phositif tuag at bob peth fel nad oes unrhyw her yn rhy fawr.

 • Helpu eraill

  I ddod o hyd i ffyrdd o rannu’r hyn rydych chi wedi’i ddysgu er mwyn trosglwyddo’ch credoau grymus i helpu’r rhai sydd o’ch cwmpas i wella hefyd.

Yr hyn sydd wedi’i gynnwys yn y pecyn hyfforddi trawsnewid 3 mis

Cam: 1 Galwad Ffôn Cyn-Sesiwn
I ddechrau, byddwn yn siarad dros y ffôn i mi ddechrau gofyn cwestiynau cychwynnol cyn i ni gyfarfod a dechrau gweithio gyda’n gilydd. Efallai y byddaf yn gofyn ichi gwblhau tasg gwaith cartref er eich help paratoi.

Cam 2: Dysgu Amdanoch Chi
Bydd ein sesiwn wyneb yn wyneb cyntaf yn para 90 munud – un fydd yn help i mi ddarganfod sut rydych chi’n “gwneud” eich problem a beth rydych chi am ei gyflawni.

Cam 3: Sesiwn Trawsnewid
Byddwn yn cynnal 2 sesiwn ddwys hyd at 2 awr yr un dros gyfnod o fis a fydd yn cynnwys technegau pwerus i’ch helpu i dorri’ch rhydd oddi wrth eich problem a chyflawni’ch nod.

Cam 4: Dilyniant a Chefnogaeth
Dros gyfnod o dri mis, byddaf yn aros mewn cysylltiad agos â chi fel eich bod yn cael cefnogaeth cant-y-cant ra’n cyflawni eich gôl a’ch nod.

dechreuwch